Gizlilik Politikası

VERİ SORUMLUSU
 • FAYDAM İNOVASYON ANONİM ŞİRKETİ (“Faydam”) tarafından, www.faydam.com.tr (“web sitesi”) alan adı üzerinden hizmet veren web sitesi aracılığıyla veri sorumlusu sıfatıyla birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Bu aydınlatma metni hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 • Web sitesinin ziyaret edilmesi halinde üye olsun olmasın tüm ziyaretçilerin IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi işlem güvenliği bilgileri işlenmektedir.

 • Web sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması halinde ilgili kişilerin adı soyadı, e-posta adresi, iletilen mesajın konusu ve içeriği verileri işlenmektedir.

 • Yerleşkemiz fiziki olarak ziyaret edildiğinde güvenlik kameraları aracılığıyla görüntü verisi işlenmektedir.

 • Web sitesi üzerinden herhangi bir ödeme işlemi yapılmamakta ve buna bağlı olarak web sitesi aracılığıyla herhangi bir finansal bilgi işlenmemektedir.

 • Web sitesi üzerinde iş başvuru formu vs herhangi bir doküman bulunmamaktadır. [email protected] üzerinden gönderilen CV’ler ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olduğu için bu hususla ilgili ayrıca bir açık rıza vs tarafımızca alınmamaktadır.

 • Web sitesinde çerez (cookie) kullanılmakta olup, çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuatın gerektirdiği hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının

 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (ç) bendine (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (e) bendine (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması);
 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
 • Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Web Sitesinde yer alan formlar, e-posta ve diğer bilgisayarlar teknolojileri aracılığıyla kısmen otomatik veya otomatik olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • Faydam tarafından Web Sitesi üzerinden veri sorumlusu sıfatıyla işlenen tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları, denetim ve teftişle görevli kurum ve kuruluşlar ve talep halinde adli merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • Bahse konu kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamaktadır. İlgili kişisel veriler yurtiçinde bulunan sunucularda tutulmaktadır.
 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle her bir verinin işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Talepler, veri sorumlusunun aşağıda belirtilen adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla yazılı olarak gönderilebilir.
 • Talepler elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle de iletilmesi mümkündür.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Usulüne uygun biçimde tarafımıza ulaştırılan başvurular en kısa sürede ve her halde en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır.
VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Hoşnudiye Mah. Oytun Sokak No:17/3 Tepebaşı / Eskişehir

E-Posta : [email protected]

KEP: [email protected]